Ekologický audit

 

Ekologické audity, IPPC - integrované povolení

 Reference ekologických auditů

 

Ekologický audit - Enviromental Auditing

 

Zpracováváme ekologické audity podle požadavku zákazníka zaměřené na:

 • posouzení stavu znečištění horninového prostředí, podzemních a povrchových vod, stavebních objektů, průmyslových zón, skládek odpadů apod.,
 • vyčíslení ekologických škod, ocenění ekologické zátěže nemovitostí,
 • posouzení souladu činnosti organizace s právními a ostatními požadavky vztahující se k ochraně životního prostředí,
 • posouzení stávajících ekologických závazků,
 • posouzení dokumentace procesů vedené organizací,
 • ověření účinnosti koncových technologických zařízení na ochranu životního prostředí či technologie zlepšující znečištěné životní prostředí,
 • navržení nápravných a preventivních opatření a stanovení jejich priorit,
 • ocenění nápravných a preventivních opatření,
 • vyčíslení plateb za znečišťování životního prostředí a za využívání přírodních zdrojů a přehled možných sankcí za poškozování životního prostředí.

 Ekologický audit slouží :

 • k vyhodnocení a kvantifikaci ekologických rizik a následně k případnému zmírnění a odstranění jejich dopadů na životní prostředí (např. slouží pro ocenění majetku, nový provoz, nový výrobek, stávající výroba, nákup/prodej majetku)
 • ke zhodnocení dodržování platných právních předpisů na ochranu životního prostředí s vyčíslením nezbytných nákladů k dosažení souladu s těmito předpisy
 • ekologické expertizy rizikových provozů
 • vyčíslení škod na životním prostředí způsobených dosavadní činností podniku
 • odborný provozní a dokladový audit s návrhy na doplnění provozní dokumentace

IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control – IPPC) - Integrovaná prevence a omezování znečištění.     Více zde: IPPC

IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control – IPPC) - Integrovaná prevence a omezování znečištění

 • integrované povolení je určeno pro vybraná technologická zařízení a musí být přiloženo k žádosti o stavební povolení
 • žádost o IPPC je podána na odbor životního prostředí krajského úřadu,
 • při významném ovlivnění životního prostředí vydává povolení IPPC Ministerstvo životního prostředí - MŽP,
 • účastníky řízení jsou provozovatel zařízení, obec, krajský úřad, občanská sdružení  

 Jednotlivé kroky k získání IPPC

 • zpracování dokumentace k žádosti IPPC,
 • předložení žádosti dotčeným orgánům státní správy k vyjádření,
 • žádost s vyjádřením orgánů státní správy předložit odboru životního prostředí krajského úřadu nebo MŽP,
 • žádost je do 20 dní krajským úřadem ověřena, pokud je úplná je do 7 dní odeslána účastníkům řízení k vyjádření a je vyvěšena na veřejné desce na 30 dní,
 • po vyjádření účastníků je dokumentace zaslána odborně způsobilé osobě k vyjádření, která ve lhůtě 45 dní zpracuje vyjádření k žádosti,
 • vyjádření odborně způsobilé osoby je úřadem vyvěšeno na úřední desku na 30 dní,
 • rozhodnutí úřadu je vydáno do 45 dní od vyjádření odborně způsobilé osoby,
 • IPPC je přiloženo k žádosti o stavební povolení

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reference:

 

Další služby, které u firmy Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. můžete najít:

Vodní zdroje Ekomonitor|Biologické filtry |Septiky|Analýza rizik|Jímky|Studny, vrty, hydrogeologie|Čistička odpadních vod|Lapoly - odlučovače lehkých kapalin|Ekologické audity, IPPC|ČOV|Odlučovače ropných látek|Odpadní vody|EIA, SEA|Odlučovače tuku|Úprava vody|Plastové nádrže|Sanace|Průzkumy kontamince ekologických zátěží|Radonový průzkum, odradonování|Rozbory, analýzy, radon, emise, měření pracovního prostředí|Striping, stripovací věže|Vodoměrné šachty|Vodovody, kanalizace|Žumpy|Čistírna odpadních vod