Hodnocení

Integrovaná prevence a omezování znečištění (Integrated Pollution Prevention and Control – IPPC) je dalším
stupněm vývoje dosud uplatňované strategie koncových technologií, které odstraňují vzniklé znečištění
například z ovzduší nebo odpadních vod „na konci potrubí“ („end-of-pipe“), tedy převážně pomocí filtrů,
odlučovačů a jiných čistících zařízení. Preventivní přístup zabraňuje znečištění již před jeho vznikem volbou
vhodných výrobních postupů, čímž šetří investiční náklady na koncové technologie, suroviny a energii.
Integrovaná prevence překonává princip složkového přístupu, který často vedl jen k přenosu znečištění z jedné
složky životního prostředí do druhé.

MŽP

HLAVNÍ PRINCIPY INTEGROVANÉ PREVENCE

  • Posuzování průmyslových a zemědělských činností z hlediska ochrany životního prostředí jako celku.
  • Provozní podmínky zařízení musí být takové, aby nedocházelo k přenosu znečištění mezi jednotlivými složkami životního prostředí. Cílem je snížení celkového negativního vlivu na životní prostředí.
  • Podpora preventivního přístupu při snižování znečištění. Vznik odpadu je omezen přímo vhodnou volbou technologie. Vzniklé odpady jsou v maximální možné míře zhodnocovány a recyklovány.
  • Stanovování podmínek provozu zařízení na základě tzv. nejlepších dostupných technik tak, jak jsou specifikovány ve směrnici a v zákoně o integrované prevenci.
  • Pravidelné přezkoumávání vydaných integrovaných povolení a jejich úprava podle vývoje techniky a legislativy, což představuje trvalý tlak na technickou inovaci zařízení.
  • Informování veřejnosti a její účast na povolovacím procesu.
  • Integrace dílčích povolení do jednoho a vydání tohoto povolení jedním úřadem.