Průzkumné práce

Z kategorií prozkoumanosti znečištění horninového prostředí:

D – Archívní rešerše (základ všech průzkumných prací)
C – Předběžný průzkum (např. pro účely ekologického auditu)
B – Podrobný průzkum (např. pro analýzu rizik a přípravu projektu sanace)
A – Sanační průzkum – monitoring (sanační monitoring)
Doplňkový průzkum (pro ověření všech etap průzkumu či postsanační monitoring)
odpovídá

PŘEDBĚŽNÝ PRŮZKUM (KATEGORIE C)

Provede se základní průzkum lokality, používá se v případě, pokud nebyly provedeny terénní práce související s průzkumem znečištění.

Cílem etapy předběžného průzkumu je:

 • ověření kontaminace horninového prostředí
 • získání podkladů pro rozhodování, zda je třeba lokalitu podrobit další etapě podrobnějšího průzkumu
 • výsledky této kategorie průzkumu mohou být například využity pro přípravu tzv. ekologického auditu
 • zhodnocení podkladových materiálů (rešeršní materiály)
 • identifikace kontaminantů v jednotlivých složkách horninového prostředí
 • lokalizace zdrojů a ohnisek znečištění, posouzení, zda skončila dotace polutantů
 • stanovení míry a rozsahu kontaminace horninového prostředí
 • odhad závažnosti kontaminace z hlediska rizik pro uživatele lokality
 • stanovení potenciálu nesaturované zóny jako sekundárního zdroje kontaminace podzemních či povrchových vod
 • posouzení rozsahu a možných směrů šíření znečištění do okolí migrací podzemní vodou a půdním vzduchem a posou¬zení závažnosti kontaminace z hlediska rizik případných uživatelů podzemních vod, ohrožených ekosystémů a dalších příjemců znečištění
 • posouzení možnosti negativního ovlivnění lokality či jejího okolí v budoucnosti, tzn. posouzení, zda je vývoj znečištění stagnující nebo progresivní a následné upřesnění časové platnosti závěrů zprávy 

V etapě předběžného průzkumu se provádí nezbytně nutný rozsah terénních prací. Rozsah terénních prací je zaměřený na pravděpodobné zdroje kontaminace (ohniska znečištění), která byla identifikována v etapě archivní rešerše.
Cíl vzorkování je stanovení maximálních koncentrací škodlivin vyskytujících se na dané lokalitě.

Výstup předběžného průzkumu:

závěrečná zpráva obsahující ověřené údaje o charakteru nesaturované a saturované zóny (případně

o kontaminovaných stavebních konstrukcích), charakteru kontaminantů, rozsahu znečištění jednotlivých složek horninového prostředí a jeho orientační bilanci. Musí být upřesněn koncepční model potenciálních dopadů zkoumaného znečištění tak, aby mohlo být znečištění posouzeno s ohledem na možné ohrožení okolí.

Tento typ průzkumu nemusí končit výkazem výměr, resp. „slepým rozpočtem“ pro zpracování projektu sanace. V závěru zprávy o provedení předběžného průzkumu musí být popsány nejistoty a omezení.