IPPC

Cíle IPPC

• Zlepšení kvality životního prostředí.
• Dosažení vyššího stupně ochrany životního prostředí
jako celku.
• Prevence vzniku znečištění.
• Zamezení přenosu znečištění z jedné složky životního
prostředí do druhé.
• Podpora zohledňování environmentálních hledisek
v řízení podniku.
• Snížení administrativní náročnosti pro podniky
pomocí integrovaného přístupu k povolovacím
procesům.

 

Úspěšný hospodářský a sociální rozvoj, včetně ochrany životního prostředí, je předpokladem pro udržitelný rozvoj společnosti.

 

IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control – IPPC) - Integrovaná prevence a omezování znečištění

 • integrované povolení je určeno pro vybraná technologická zařízení a musí být přiloženo k žádosti o stavební povolení
 • žádost o IPPC je podána na odbor životního prostředí krajského úřadu,
 • při významném ovlivnění životního prostředí vydává povolení IPPC Ministerstvo životního prostředí - MŽP,
 • účastníky řízení jsou provozovatel zařízení, obec, krajský úřad, občanská sdružení

Jednotlivé kroky k získání IPPC

 1. zpracování dokumentace k žádosti IPPC,
 2. předložení žádosti dotčeným orgánům státní správy k vyjádření,
 3. žádost s vyjádřením orgánů státní správy předložit odboru životního prostředí krajského úřadu nebo MŽP,
 4. žádost je do 20 dní krajským úřadem ověřena, pokud je úplná je do 7 dní odeslána účastníkům řízení k vyjádření a je vyvěšena na veřejné desce na 30 dní,
 5. po vyjádření účastníků je dokumentace zaslána odborně způsobilé osobě k vyjádření, která ve lhůtě 45 dní zpracuje vyjádření k žádosti,
 6. vyjádření odborně způsobilé osoby je úřadem vyvěšeno na úřední desku na 30 dní,
 7. rozhodnutí úřadu je vydáno do 45 dní od vyjádření odborně způsobilé osoby,
 8. IPPC je přiloženo k žádosti o stavební povolení

Hlavní principy integrované prevence

 •  Posuzování průmyslových a zemědělských činností z hlediska ochrany životního prostředí jako celku.
 • Provozní podmínky zařízení musí být takové, aby nedocházelo k přenosu znečištění mezi jednotlivými
 • složkami životního prostředí. Cílem je snížení celkového negativního vlivu na životní prostředí.
 • Podpora preventivního přístupu při snižování znečištění. Vznik odpadu je omezen přímo vhodnou
 • volbou technologie. Vzniklé odpady jsou v maximální možné míře zhodnocovány a recyklovány.
 • Stanovování podmínek provozu zařízení na základě tzv. nejlepších dostupných technik tak, jak jsou specifi kovány ve směrnici a v zákoně o integrované prevenci.
 • Pravidelné přezkoumávání vydaných integrovaných povolení a jejich úprava podle vývoje techniky a legislativy, což představuje trvalý tlak na technickou inovaci zařízení.
 • Informování veřejnosti a její účast na povolovacím procesu.
 • Integrace dílčích povolení do jednoho a vydání tohoto povolení jedním úřadem.

IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control – IPPC) - Integrovaná prevence a omezování znečištění

Územní řízení - rozhoduje se, zda stavba s daným účelem může být postavena na určitém pozemku. Výstupem je buď územní rozhodnutí nebo územní souhlas.

Stavební řízení - vede stavební úřad v místě stavby. Výstupem je vydání stavebního povolení nebo souhlas stavebního úřadu s ohlášenou stavbou. Technologické stavby téměř vždy podléhají vydání stavebního povolení.

Vodohospodářské povolení - pro části stavby související s vodním režimem se vydává povolení u příslušného vodoprávního úřadu. Výstupem je vodoprávní rozhodnutí jehož součástí může být i rozhodnutí o nakládání s vodami a povolení k vypouštění odpadních či dešťových vod.

Povolení zdroje znečištění - povolení pro zvlášť velký, velký a střední zdroj znečišťování ovzduší je nutný pro všechny stupně povolovacích řízení.